สิทธิประโยชน์

  1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อรับทราบการดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ เสนอความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนน
  2. เข้าชื่อเรียประชุมใหญ่วิสามัญ
  3. สมัครเพื่อรับเลอกให้เป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ เมื่อเป็นสมาชิกมาแล้วเกิน 1 ปี
  4. รับบริการทางธุรกิจ และบริการจากสหกรณ์ รวมทั้งการเข้าร่วมในกิจกรรมของร้านสหกรณ์ฯ
  5. ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เมื่อร้านสหกรณ์ ดำเนินกิจการมีกำไรในแต่ละปีงบประมาณ

การขาดจากสมาชิกภาพ

  1. ตาย, ลาออก หรือ ถูกให้ออกโดยมติคณะกรรมการดำเนินการ
  2. ขาดการร่วมกิจกรรมกับร้านสหกรณ์ฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี

* กรณีสมาชิกไม่มารับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เกิน 5 ปี ทางร้านสหกรณ์ฯ จะตัดเงินดังกล่าวเข้ากองทุนสำรอง