“โครงการเสวนาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย“ (ครั้งที่ 1)

เรื่อง “ฤา…ร้านสหกรณ์จะสูญสิ้นจากแผ่นดินไทย…?”

ดำเนินการเสวนาโดย
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานโครงการ MCE.และประธาน รส.มก.

IMG_4824 IMG_4825 IMG_4826 IMG_4827 IMG_4828 IMG_4830 IMG_4831 IMG_4832 IMG_4833IMG_4834IMG_4835