ผลการดำเนินงาน รส.มก.

รายการ

2554-2555

2555-2556

2556-2557

ยอดขาย

24,036,530.85

27,231,133.00

27,493,626.63

เงินสด และเงินฝากธนาคาร

7,941,633.17

5,772,402.88

10,577,240.20

สินทรัพย์

20,887,860.62

22,052,407.30

24,069,588.48

กำไรสุทธิในรอบบัญชี

991,064.32

1,419,985.91

2,837,320.39

Download รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2556 – 2557

สมาชิกประเภทหน่วยงาน

ปีบัญชี

 • 2554 – 2555
 • 2555 – 2556
 • 2556 – 2557

จำนวนสมาชิก

 • 20
 • 27
 • 41

การจ่ายปันผล เฉลี่ยคืน

ปีบัญชี

 • 2554 – 2555
 • 2555 – 2556
 • 2556 – 2557

จ่ายปันผล

ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

เฉลี่ยคืน

ร้อยละ 8
ร้อยละ 12
ร้อยละ 16

ภารกิจในปีต่อไป

 • เพิ่มและพัฒนาสมาชิก
 • ขยายเครือข่ายและพัฒนาการให้บริการ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ
 • พัฒนาเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิทธิประโยชน์ที่ร้านสหกรณ์ให้แก่สมาชิก

 • ได้รับปันผล เฉลี่ยคืนจากผลประกอบการที่เป็นกำไร
 • ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสหกรณ์ เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ที่ทาง รส.มก. จัดขึ้น
 • เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • สามารถลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการ รส.มก.

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่วางใจใช้บริการกับเรา

กรมประมง
กรมอุทยาน
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมป่าไม้