staffs-1

นายพรรษา ถมยา
ผู้จัดการ

staffs-2

น.ส.กัณณิกา  ภัทรกุลอมร
ผู้ช่วยผู้จัดการ

staffs-3

นางจินตนา อยู่สบาย
หัวหน้าแผนกขายส่ง

staffs-4

น.ส.กัณณิกา  ภัทรกุลอมร
เจ้าหน้าที่บัญชี

staffs-5

น.ส.พิภัสสร คงคาเขตร
เจ้าหน้าที่การเงิน

staffs-4

นายนภัสรพี  ทวีวิโรตม์กิตติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

staffs-6

น.ส.อัจฉรา  มั่นแม่น
เจ้าหน้าที่ขายส่ง

staffs-7

น.ส.จิราพร  เพียรชัย
เจ้าหน้าที่ขายปลีก

staffs-9

น.ส.สายธาร  แก้วมณีวงษ์
เจ้าหน้าที่ขายปลีก

staffs-8

น.ส.วริศา  ดาวทอง
เจ้าหน้าที่ขายปลีก

staffs-10

น.ส.อรอุมา ทานสละ
เจ้าหน้าที่ขายปลีก

staffs-11

นายมหาเสน่ห์ นวลป๋า
เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า

staffs-13

นางเพ็ญศรี ขาวโอภาส
แม่บ้าน

staffs-12

นางสายใจ ศรีวิชัย
แม่บ้าน