image6image35 imagesimage25 imagesimage15 images

ทัศนศึกษา อาคารปฏิบัติการแปรรูปข้าว ธัญโอสถ และฟาร์ม วารานัส

ทัศนศึกษา อาคารปฏิบัติการแปรรูปข้าว ธัญโอสถ และฟาร์ม วารานัส
วันที่ 26 ตุลาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

image14image98 imagesimage88 imagesimage78 images

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตใจใฝ่บริการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตใจใฝ่บริการ
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556
ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม